Subsidie Subsidiereglement

Subsidiereglement

Subsidiereglement 2022

Algemeen
OOHD biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor diverse cursussen die worden afgenomen
in 2022. Conform artikel 16 van de cao OOHD heeft het bestuur hiertoe bijgaande “regeling cursus
subsidie 2022” vastgesteld. Jaarlijks kan het bestuur van OOHD deze regeling – waaronder de
opgenomen cursussen en het subsidiebedrag – herzien.

Overzicht cursus subsidie
Subsidie zal in beginsel enkel worden verstrekt voor de cursussen die zijn opgenomen in het overzicht
cursus subsidie 2022. In het overzicht zijn de maximale subsidievergoedingen opgenomen die per dag
per deelnemer worden verstrekt.

Subsidiebedrag
Per werkgever kan jaarlijks maximaal 40% van de premieafdracht OOHD als subsidie aangevraagd
en verstrekt worden. Subsidie kan enkel uitgekeerd worden aan personeel dat op het moment
van aanvraag op de loonlijst van de werkgever staat.

Aanvraag subsidie
De subsidie wordt aangevraagd per deelnemer middels een subsidie aanvraagformulier. Dit formulier
is beschikbaar via de website www.opleidingenhellendedaken.nl. Ter controle moet een factuur van de
opleider, een presentielijst en de volledige naam van de deelnemer afgegeven worden. Binnen 30
dagen na afronding van de cursus moet het verzoek tot subsidie bij OOHD binnen zijn. Het verzoek kan
verstuurd worden naar het OOHD secretariaat; Floris Grijpstraat 2, 2596 XE te Den Haag of per mail
naar info@opleidingenhellendedaken.nl. Jaarlijks kan een werkgever meerdere malen een subsidie
aanvragen. Dit is ook mogelijk voor een deelnemer waar eerder een subsidie voor gegeven is, maar
nooit tweemaal voor dezelfde deelnemer voor dezelfde cursus.

Subsidie overige cursussen
Voor cursussen die niet zijn opgenomen in de “regeling cursus subsidie 2022” kan ook een
subsidieverzoek aangevraagd worden. Hiervoor dient de aanvrager een aanvraag voor goedkeuring
vooraf aan te vragen aan OOHD. Indien OOHD een subsidieverzoek ontvangt, zal de inhoud van de
cursus en de kwaliteit van het cursusbureau beoordeeld worden op basis van de vastgestelde
richtlijnen. Bij een cursus die buiten het subsidieaanbod van OOHD valt, of wel in het subsidieaanbod,
maar buiten de vastgestelde opleider valt, zal de motivatie voor de desbetreffende opleider of cursus
door het bestuur van OOHD beoordeeld worden.

Beschikbaar subsidiebudget
Bij OOHD zijn drie werkgeversverenigingen aangesloten. Per vereniging is een jaarlijks vastgesteld
budget voor subsidie beschikbaar. Indien de subsidieaanvragen het vastgestelde budget overschrijden,
dan wordt de aanvraag op volgorde van binnenkomst meegenomen naar het volgend jaar. De
subsidieaanvrager ontvangt hiervan een berichtgeving.

Uitbetaling subsidie
Na goedkeuring van een subsidieaanvraag wordt deze zo snel mogelijk na ontvangst uitbetaald. De
subsidieaanvrager ontvangt een bevestiging vanuit het secretariaat over de uit te keren subsidie.

Het bestuur van OOHD heeft de vrijheid om gemotiveerd af te wijken van deze regeling.