Meer over OOHD

Meer over OOHD

CAO-partijen in de sector hebben een Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken opgericht. De Stichting heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van onder andere het verrichten van scholingsactiviteiten, het bevorderen en stimuleren van de opleiding van jongeren, het waarborgen, bevorderen, ontwikkeling en verzorging van bijscholing.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO Hellende Daken valt, aan de stichting een verplichte bijdrage verschuldigd. De werkgeversbijdrage wordt vastgesteld als percentage van de loonsom. Deze bedraagt voor 2020 1%. De inning van de werkgeversbijdrage vindt plaats door PSB*.

Download hier de CAO OOHD.

* PSB verzorgt de volledige administratie van de fondsen OOHD en SFHD.